astonishing là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to astonish
Phân kể từ hiện tại tại astonishing
Phân kể từ quá khứ astonished
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại astonish astonish hoặc astonishest¹ astonishes hoặc astonisheth¹ astonish astonish astonish
Quá khứ astonished astonished hoặc astonishedst¹ astonished astonished astonished astonished
Tương lai will/shall² astonish will/shall astonish hoặc wilt/shalt¹ astonish will/shall astonish will/shall astonish will/shall astonish will/shall astonish
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại astonish astonish hoặc astonishest¹ astonish astonish astonish astonish
Quá khứ astonished astonished astonished astonished astonished astonished
Tương lai were to astonish hoặc should astonish were to astonish hoặc should astonish were to astonish hoặc should astonish were to astonish hoặc should astonish were to astonish hoặc should astonish were to astonish hoặc should astonish
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại astonish let’s astonish astonish
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.