attainment là gì

Công cụ cá nhân
 • /ə´teinmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đạt được
  an kết thúc easy of attainment
  mục đích dễ dàng đạt
  hopes impossible of attainment
  những kỳ vọng chẳng sao đạt được
  ( số nhiều) kiến thức và kỹ năng, học thức, học tập thức; tài (do trau giồi tuy nhiên có)
  a man of great attainments
  người đem tri thức rộng

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  acquirement , acquisition , arrival , completion , feat , finish , fulfillment , gaining , getting , obtaining , procurement , reaching , realization , reaping , securing , succeeding , winning , achievement , effort , accomplishment , culmination , mastery , skill , talent , wisdom

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: attainment là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: question là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;