bài tập câu điều kiện lớp 9

Với chúng ta học tập giờ Anh thì câu ĐK là 1 trong mỗi phần kỹ năng và kiến thức ngữ pháp cần thiết. Bài viết lách sau đây, Bhiu.edu.vn tiếp tục share cho tới chúng ta cỗ bài bác tập luyện câu ĐK lớp 9 kèm cặp đáp án cụ thể nhằm mục đích gom những chúng ta có thể nắm rõ về cấu tạo rưa rứa cơ hội dùng câu ĐK nhằm hoàn toàn có thể ẵm hoàn hảo điểm vô phần này. Cùng rèn luyện với Bhiu nhé! 

Câu ĐK là gì vô giờ Anh?

Trong giờ Anh câu ĐK dùng để làm mô tả, phân tích và lý giải về một hành vi hoặc vụ việc này cơ hoàn toàn có thể xẩy ra Khi ĐK nói đến việc xẩy ra. Đa phần thì những câu ĐK đều chứa chấp “if”. Một câu ĐK tiếp tục bao hàm nhì mệnh đề:

Bạn đang xem: bài tập câu điều kiện lớp 9

 • Mệnh đề chủ yếu hoặc còn được gọi là mệnh đề thành quả.
 • Mệnh đề chứa chấp “if” là mệnh đề phụ hoặc mệnh đề ĐK, nó nêu lên ĐK nhằm mệnh đề chủ yếu trở nên thực sự. 

Các loại câu ĐK vô giờ Anh

Câu ĐK loại 0

Câu ĐK loại 0 được dùng nhằm phân tích và lý giải, thao diễn giải những trường hợp được xem là chân lý, thông thường là những thực sự phân biệt vô cuộc sống đời thường.

Công thức câu điều loại 0:

Mệnh đề phụMệnh đề chính
If + S+ V (Hiện bên trên đơn)S + V (Hiện bên trên đơn)
Cấu trúc câu ĐK loại 0
Cấu trúc câu ĐK loại 0

Example:

 • Organisms on Earth will die if the water is polluted.

Các loại loại vật bên trên Trái Đất tiếp tục bị tiêu diệt nếu như mối cung cấp nước bị độc hại.

 • If Jayson phones, tell him to tướng meet Rose at the company.

Nếu Jayson điện thoại thông minh, bảo anh tớ bắt gặp Rose ở doanh nghiệp lớn.

Lưu ý:

 • Trong câu ĐK loại 0, cả nhì mệnh đề đều sẽ tiến hành phân chia ở thì lúc này đơn. 
 • Mệnh đề chứa chấp If hoàn toàn có thể đứng ở địa điểm đầu hoặc cuối câu đều được.

Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1 dùng để làm thao diễn miêu tả những vụ việc trọn vẹn với kỹ năng xẩy ra ở lúc này hoặc sau này. 

Công thức câu ĐK loại 1:

Mệnh đề phụMệnh đề chính
If + S + V (Hiện bên trên đơn)S + will + V (Tương lai đơn)
Cấu trúc câu ĐK loại 1
Cấu trúc câu ĐK loại 1

Example:

 • If Evelyn doesn’t hurry, she will miss the bus.

Nếu Evelyn ko thời gian nhanh lên, cô ấy sẽ ảnh hưởng lỡ chuyến xe cộ buýt.

 • I will finish the novel quickly if you don’t blame bủ too much.

Tôi tiếp tục hoàn thành xong thời gian nhanh cuốn đái thuyết nếu như bạn chớ thúc dục tôi rất nhiều.

Lưu ý:

 • Trong câu ĐK loại 1, mệnh đề chứa chấp “If” được phân chia ở thì lúc này đơn, còn mệnh đề chủ yếu sẽ tiến hành phân chia ở thì sau này đơn.
 • Hai mệnh đề hoàn toàn có thể thay cho thay vị trí lẫn nhau. 

Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 được dùng nhằm thao diễn miêu tả những trường hợp không tồn tại thiệt ở lúc này, ko thể xẩy ra vô sau này.

Công thức câu ĐK loại 2:

Mệnh đề phụMệnh đề chính
If + S + V-ed/V2 (Quá khứ trả thành)S + would / could / should + V-inf

Example:

 • If I were a flower, I would lượt thích to tướng be a rose with many thorns but always bright.

Nếu tôi là 1 nhành hoa, tôi ham muốn là 1 đóa huê hồng nhiều sợi tuy nhiên luôn luôn bùng cháy. 

 • If I had $500,000, I would study in the United Kingdom.

Nếu tôi với 500.000 đô la, tôi tiếp tục cút du học tập Vương quốc Anh.

Lưu ý:

 • Với câu ĐK loại 2, so với động kể từ “to be” tớ tiếp tục dùng were cho tới toàn bộ những ngôi.
 • Nếu ĐK mệnh đề If ko thể xẩy ra ở lúc này thì thành quả cũng ko thể xẩy ra ở lúc này.  

Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 được dùng nhằm thao diễn miêu tả những vụ việc ko xẩy ra vô quá khứ, thông thường chỉ những ước mơ, sự tiếc nuối. 

Công thức câu ĐK loại 3:

Mệnh đề phụMệnh đề chính
If + S + had + V-PII (Quá khứ trả thành)S + would/could/should + have + V-PII 

Example:

 • If Evelyn hadn’t gone to tướng England to tướng study, she would have married Ryan.

Nếu Evelyn ko cút du học tại Anh thì cô ấy đang được lấy Ryan.

 • If Catherine studied hard she would have passed the final exam.

Nếu Catherine học tập siêng năng thì cô ấy đang được băng qua kỳ ganh đua thời điểm cuối kỳ.

Chú ý: Nếu ĐK mệnh đề If ko thể xẩy ra ở quá khứ thì thành quả cũng ko thể xẩy ra ở quá khứ.  

Tham khảo thêm:

Bài tập luyện câu ĐK loại 1 lớp 6

Bài tập luyện câu ĐK lớp 8

Bài tập luyện câu ĐK lớp 9 nằm trong đáp án chi tiết

Bài tập luyện câu ĐK lớp 9
Bài tập luyện câu ĐK lớp 9

Bài 1: Chia động kể từ vô ngoặc

 1. If Emily and Lisa meet at 8:30, they (to have) plenty of time.
 2. Veronica would find the táo khuyết juice if she (to look) in the refrigerator.
 3. The zookeeper would have punished Joan with a fine if she (to feed) the animals.
 4. If Anna spoke more slowly, your classmates (to understand) you.
 5. Daniel (to arrive) safe if he drove slowly.
 6. Jerry (to have) no trouble at school if he had done his homework.
 7. If they (to swim) in this lake, they‘ll shiver from cold.
 8. The door will unlock if you (to press) the xanh xao button.
 9. If Steve (to ask) his teacher, he‘d have answered her questions.
 10. We (to call) the police if we were you.

Đáp án:

 1. If Emily and Lisa meet at 8:30, they will have plenty of time.
 2. Veronica would find the táo khuyết juice if she looked in the refrigerator.
 3. The zookeeper would have punished Joan with a fine if she had fed the animals.
 4. If Anna spoke louder, her classmates would understand her.
 5. Daniel would arrive safe if he drove slowly.
 6. Jerry would have had no trouble at school if he had done his homework.
 7. If they swim in this lake, they‘ll shiver from the cold.
 8. The door will unlock if you press the xanh xao button.
 9. If Steve had asked his teacher, he‘d have answered her questions.
 10. We would Hotline the police if we were you. 

Bài tập luyện 2: Dùng câu ĐK viết lách lại những câu sau

 1. Doris doesn’t live in Las Vegas because she doesn’t know anyone there.
 2. Wendy doesn’t have a spare ticket. She can’t take you to tướng the concert of BTS.
 3. You sowed some seeds, but you forgot to tướng water them so sánh they didn’t germinate.
 4. Rita and Emma don’t understand the problem. They won’t find a solution.
 5. Vicki didn’t answer the phone because she was meeting.
 6. Katarina is exhausted today because she didn’t get any sleep last night.
 7. Sam can’t park near his office; that’s why he doesn’t come by xe taxi.
 8. The apartments are not clearly numbered, so sánh it is very difficult to tướng find my friend.
 9. Diana doesn’t know Cindy’s gmail address, so sánh she can’t tell you.
 10. Jimmy works on the weekends. He has no time to tướng play with his children.

Đáp án:

 1. If Doris knew someone in Las Vegas, she would live there.
 2. If Wendy had a spare ticket, she could take you to tướng the concert of BTS.
 3. If  you water the seeds, they will germinate.
 4. If Rita and Emma understand the problem, they will find a solution.
 5. If Vicki hadn’t been meeting, she would have answered the phone.
 6. If Katarina had gotten some sleep last night, she wouldn’t be exhausted today.
 7. If Sam could park near his office, he would come by xe taxi.
 8. If the apartments were clearly numbered,it would not be difficult to tướng find my friend. 
 9. If Diana knew Cindy’s gmail address, she would tell you.
 10. If Jimmy didn’t work on the weekends, he would have time to tướng play with her children.

Bài tập luyện 3: Dùng câu ĐK nhằm viết lách lại câu sau

 1. Jake’s father often punishes him for his laziness.
 1. Veron can’t come because he has to tướng help his dad with something.
 1. Lucy often causes accidents because she drives carelessly.
 1. Stop talking or you will wake the children up.
 1. Miranda got lost because she didn’t have a map.
 1. Owen is so sánh fat because he ate so sánh many fast foods.
 1. My father is unhealthy because he doesn’t tự exercise.
 1. Tony didn’t study his lessons very carefully, so sánh he gets bad grades right now.
 1. Hurry up or you will be late for school.
 1. Charles can’t apply for that job because he doesn’t know France.

Đáp án:

 1. If Jake weren’t lazy, his father wouldn’t punish him.
 1. Veron would come if he didn’t have to tướng help his dad with something.
 1. If Mrs. Lucy drove carefully, she wouldn’t cause accidents.
 1. If you keep talking, you will wake the children up.
 1. If Miranda had had a map, she wouldn’t have gotten lost.
 1. If Owen ate fewer fast foods, he wouldn’t be fat.
 1. If my father does exercise, he will be healthy.
 1. If Charles had studied his lessons very carefully, he would have gotten good marks now.
 1. If you don’t hurry up, you will be late for school
 1. If I knew English, I could have applied for that job.

Bài tập luyện 4: Hãy lần đáp án chính trong những câu A, B,C và D 

 1. If we…………….. the competition, we…………. on a world cruise.

A. win/ will go

B. won/ would go 

C. won/ would have gone 

D. will win/ go

Xem thêm: old nghĩa là gì

Đáp án: A

 1. Fiona can help herself to tướng the refrigerator should she………….. hungry.

A. will get 

B. gets 

C. got 

D. get

Đáp án: D

 1. If I …………Kristina, I would have said hello to tướng her.

A. had seen 

B. would see 

C. saw 

D. see

Đáp án: A

 1. If I find it, I ………you.

A. had told 

B. told 

C. will tell 

D. would tell

Đáp án: C

 1. I………….. out if I hadn’t been so sánh tired.

A. will go 

B. went 

C. would go 

D. would have gone

Đáp án: D

 1. …………………….. the novel been cheaper, I would have bought them all.

A. had 

B. were to 

C. so sánh that 

D. if

Đáp án: A

 1. If I ………….. you, I wouldn’t spend the reward on things I don’t need.

A. am 

B. were 

C. being 

D. was

Xem thêm: mobility là gì

Đáp án: B

Bài tập luyện 5: Chia động kể từ cho tới câu điều kiện

 1. Emma’s daughter …… (play) the violin well now if in the past, she …… (practice) every day. 
 1. If Kate …… (pay) attention to tướng the lessons last week, she …… (do) the test now. 
 1. I …… (make) noodles now if this afternoon we …… (buy) all the ingredients. 
 1. If Anna …… (clean) her room this morning, it …… (be) clean now.  
 1. If Julia …… (do) her homework last night, the teacher …… (not scold) her now. 
 1. If Benny and Jackie …… (buy) that siêu xe last month, we …… (go) to tướng work conveniently right now. 
 1. Jerry’s son …… (not have) sore eyes now if he …… (not play) computer games for too long this morning.  
 1. Lisa …… (not feel) exhausted now if she …… (not swim) for nearly 3 hours. 
 1. If Anna’s daughter …… (call) her mom last night, she …… (not miss) her now. 
 1. If that woman …… (win) the lottery last month, …… (have) an easier life now.

Đáp án: 

could play – had practicedhad paid – could do
could make – had boughthad cleaned – would be
had done – would scoldhad bought – could go
wouldn’t have – hadn’t playedwouldn’t feel – hadn’t swum
had called – wouldn’t misshad won – would have

Bài viết lách bên trên đấy là về chủ thể Tổng hợp lý và phải chăng thuyết và bài bác tập luyện câu ĐK lớp 9 kèm cặp đáp án cụ thể. Bhiu kỳ vọng với những vấn đề hữu ích bên trên trên đây tiếp tục giúp cho bạn thực hành thực tế và tóm chắc hẳn ngữ pháp phổ biến này. Hình như, nhớ là theo dõi dõi phân mục Grammar nhằm học tập những công ty điểm ngữ pháp có ích nhé! Chúc chúng ta học tập giờ Anh chất lượng tốt rộng lớn và đạt thành quả cao!