carry là gì

BrE & NAmE /ˈkæri/

Hình thái từ

  • Ving: carrying
  • Past: carried
  • PP: carried

Thông dụng

Danh từ

(quân sự) điệu gắng gươm chào; sự bồng vũ khí
Tầm súng; tầm phun xa
Sự khênh thuyền xuống (từ sông này thanh lịch sông khác); điểm kéo thuyền lên bề ngoài nước (để fake chuồn điểm khác)

Động từ

Mang, vác, khuân, chở; ẵm
railways and ships carry goods
xe lửa và tàu chở hàng
to carry a baby in one's arms
ẵm em nhỏ bé nhập tay
Đem theo đuổi, treo, đem theo; tích trữ (hàng hoá nhằm bán); ghi nhớ được
to carry money with one
đem theo đuổi tiền
can you carry all these figures in your head?
anh rất có thể ghi nhớ được toàn bộ những số lượng này không?
Mang lại, tất nhiên, chứa chấp đựng
the loan carries 3 per cent interest
tiền cho vay vốn ấy đưa đến 3 tỷ lệ lãi
power carries responsibility with it
quyền lực tất nhiên trách móc nhiệm
Dẫn, fake, truyền
the oil is carried across the desert in pipelines
dầu được dẫn qua loa tụt xuống mạc vì chưng lối ống
to carry conviction
truyền (cho ai) sự tin cậy tưởng (của mình); đem mức độ thuyết phục
Chống, chống đỡ
these pillars carry the weight of the roof
những cột này chống hứng mức độ nặng trĩu của cái nhà
Có tầm, đạt cho tới, tầm xa; cho tới, ra đi (tới), vọng xa
these guns carry for enough
súng này phun khá xa
the sound of the guns carries many miles
tiếng súng vọng xa thẳm nhiều dặm
Đăng (tin, bài) (tờ báo)
Today's paper carries the news that...
Báo thời điểm hôm nay đăng tin cậy rằng...
(toán học) đem, thanh lịch, nhớ
Làm nhiều năm rời khỏi, kéo cao lên, tiếp nối
to carry a fence round a field
kéo nhiều năm bức rào xung quanh cánh đồng
Thắng, lấy được, thu được, đoạt được; thuyết phục được; vượt lên trên qua; được trải qua, được chấp nhận; giành được thắng lợi mang đến ta
to carry the enemy's position
chiếm được địa điểm địch
to carry everything before one
vượt qua loa từng trở lực trở nên công
to carry one's audience with one
thuyết phục được thính fake của mình
he carried his point
điều anh tớ thể hiện được chấp nhận
the resolution was carried
nghị quyết được thông qua
Có mẫu mã, theo đuổi kiểu; lưu giữ theo đuổi kiểu
he carries himself lượt thích a soldier
anh ấy chuồn dáng vẻ như 1 quân nhân
to carry sword
cầm gươm chào
Có thái chừng, ứng xử, đối xử, ăn ở
he carries himself insolently
hắn đem thái chừng láo xược

Cấu trúc từ

to carry away
đem chuồn, mang theo, thổi bạt chuồn, hấp dẫn, nói lảng.
to be carried away
bị quyến rũ chuồn, bị thực hiện mang đến say mê
to be carried away by one's enthusiasm
bị hăng hái quyến rũ đi
to carry forward
đưa rời khỏi phía trước
(toán học); (kế toán) đem sang
To carry off
Đem chuồn, bắt chuồn, mang đi ngoài vùng trần ai
Chiếm đoạt
to carry off all the prices
đoạt được toàn bộ những giải
Làm mang đến đồng ý được, thực hiện mang đến trải qua được
to carry on
xúc tiến bộ, tiếp tục
to carry on with one's work
tiếp tục việc làm của mình
Điều khiển, nhìn nom
(thông tục) đem thái chừng kỳ quặc; đem thái nhiệt độ nảy
Don't carry on so
Đừng nóng tính thế, hãy bình tĩnh
Tán tỉnh
to carry on with somebody
tán tỉnh ai; tằng tịu kín với ai
to carry out
tổ chức, thực hiện
to carry over
mang thanh lịch mặt mày kia; (kế toán) đem sang
to carry through
hoàn thành
Làm bay ngoài, thực hiện băng qua được (khó khăn)
his courage will carry him through
lòng can đảm và mạnh mẽ của anh ấy tớ hùn anh tớ băng qua vớ cả
to carry coals to lớn Newcastle
(tục ngữ) chở củi về rừng
to carry the day
thắng lợi trở nên công
to carry into practice (execution)
thực hành, thực hiện
to carry it
thắng lợi, trở nên công
to carry it off well
giữ được thái chừng lối hoàng; ko hề nao núng
as fast as one's legs can carry one
nhanh vì chưng rất là của mình
to carry the can for sth
nhận trách móc nhiệm về loại gì
to carry everything before one
thành công mỹ mãn
to carry one's points
thuyết phục người tớ nghe mình
to carry the war into the enemy's camp
tấn công (chứ không chỉ là lưu giữ thế thủ)
to carry weight
có trọng lượng, đem tác động sâu sắc sắc

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

mang chuyển

Toán & tin

(máy tính ) số đem thanh lịch mặt hàng tiếp theo sau, sự fake thanh lịch // đem sang
accumulative carry
số đem thanh lịch được tích luỹ
delayed carry
sự đem thanh lịch trễ
double carry
sự đem thanh lịch kép
end around carry
hoán vị vòng quanh
negative carry
sự đem thanh lịch âm
previous carry
sự đem thanh lịch trước (từ mặt hàng trước)
simultaneous carry
(máy tính ) sự đem thanh lịch đồng thời
single carry
(máy tính ) sự đem thanh lịch đơn lẻ
successive carry ies
(máy tính ) sự đem thanh lịch liên tiếp
undesirable carry
(máy tính ) sự đem thanh lịch ko ngóng muốn

Điện tử & viễn thông

chuyển số nhớ
mang tiếp

Kỹ thuật cộng đồng

chở
chống tựa
chuyển
carry circuit
mạch chuyển
carry initiating signal
tín hiệu fake ban đầu
carry storage
bộ ghi nhớ fake dịch
carry time
thời gian trá chuyển
carry-over
chuyển sang
carry-over
sự fake qua
carry-over factor
hệ số chuyển
chuyên chở
hoán vị
end around carry
hoán vị vòng quanh
đỡ
nhớ
làm nhiều năm ra
mang
binary carry
số đem thanh lịch nhị phân
carry back
sự đem thanh lịch ngược
carry circuit
mạch mang
carry digit
chữ số đem sang
carry digit
số mang
carry digit
số đem sang
Carry Flag (CF)
cờ đem sang
carry flat
cờ mang
carry signal
tín hiệu đem sang
carry-over
mang đi
carry-over
mang sang
carry-over
số đem sang
carry-over
sự đem sang
Clear Carry Flag (CLCF)
cờ xóa đem sang
Complement Carry flag (CMC)
cờ đem té sung
delayed carry
số đem trễ
delayed carry
sự đem thanh lịch trễ
double carry
số đem kép
double carry
sự đem thanh lịch kép
final carry digit
số đem thanh lịch cuối cùng
negative carry
sự đem thanh lịch âm
previous carry
sự đem thanh lịch trước (từ mặt hàng trước)
selt-intructed carry
sự đem thanh lịch tự động động
sequential carry
sự đem thanh lịch tuần tự
simultaneous carry
sự đem thanh lịch đồng thời
single carry
sự đem thanh lịch đơn lẻ
mặc
mang sang
binary carry
số đem thanh lịch nhị phân
carry back
sự đem thanh lịch ngược
carry digit
chữ số đem sang
carry digit
số đem sang
Carry Flag (CF)
cờ đem sang
carry signal
tín hiệu đem sang
carry-over
số đem sang
carry-over
sự đem sang
Clear Carry Flag (CLCF)
cờ xóa đem sang
delayed carry
sự đem thanh lịch trễ
double carry
sự đem thanh lịch kép
final carry digit
số đem thanh lịch cuối cùng
negative carry
sự đem thanh lịch âm
previous carry
sự đem thanh lịch trước (từ mặt hàng trước)
selt-intructed carry
sự đem thanh lịch tự động động
sequential carry
sự đem thanh lịch tuần tự
simultaneous carry
sự đem thanh lịch đồng thời
single carry
sự đem thanh lịch đơn lẻ
số đem sang
binary carry
số đem thanh lịch nhị phân
carry digit
chữ số đem sang
final carry digit
số đem thanh lịch cuối cùng
số nhớ
sự nhớ
vác
vận tải

Kinh tế

chênh lệch
negative carry
chênh chếch âm
positive carry
chênh chếch dương
chở
có (lợi tức)
sinh lời
sang sổ
trữ (hàng hóa nhập kho)
vận fake (hàng hóa)
vựa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
backpack * , bear , bring , cart , channel , conduct , convey , convoy , displace , ferry , fetch , freight , funnel , give , haul , heft , hoist , import , lift , lug * , move , pack , pipe , portage , relay , relocate , remove , schlepp * , shift , shoulder * , sustain , take , tote , traject , transfer , transmit , transplant , truck , waft , affect , be victorious , capture , drive , effect , gain , get , impel , impress , influence , inspire , prevail , secure , spur , strike , sway , touch , urge , air , communicate , display , disseminate , offer , pass on , publish , release , send , transport , lug , break , disclose , get across , impart , pass , report , tell , spread , tư vấn , hold , uphold , have , possess , acquit , behave , comport , demean , deport , vì thế , quit , go , lead , reach , lập cập , stretch , clear , exhibit , entail , involve , keep , stock
phrasal verb
electrify , enrapture , thrill , transport , cut down , cut off , destroy , dispatch , finish , slay , direct , manage , operate , lập cập , steer

Từ trái ngược nghĩa