cherish là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to cherish
Phân kể từ hiện tại tại cherishing
Phân kể từ vượt lên trên khứ cherished
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại cherish cherish hoặc cherishest¹ cherishes hoặc cherisheth¹ cherish cherish cherish
Quá khứ cherished cherished hoặc cherishedst¹ cherished cherished cherished cherished
Tương lai will/shall² cherish will/shall cherish hoặc wilt/shalt¹ cherish will/shall cherish will/shall cherish will/shall cherish will/shall cherish
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại cherish cherish hoặc cherishest¹ cherish cherish cherish cherish
Quá khứ cherished cherished cherished cherished cherished cherished
Tương lai were to cherish hoặc should cherish were to cherish hoặc should cherish were to cherish hoặc should cherish were to cherish hoặc should cherish were to cherish hoặc should cherish were to cherish hoặc should cherish
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại cherish let’s cherish cherish
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.