Công nghệ

question là gì

Tra từ 'question' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

defrost là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.

rugby là gì

mobility là gì

/'''mɔ´biliti'''/, Tính chuyển động, tính di động; tính lưu động, Tính hay thay đổi, tính dễ biến đổi, tính biến đổi nhanh, tính di động, tính lưu động, Tính cơ động, độ linh động, tính động, hoạt tính,

synthesis là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.

lot nghĩa là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.

stamping là gì

Stanzen und Stanzen sind zwei gängige Metallbearbeitungsverfahren zur Formung von Blechen. Lesen Sie weiter, um die wichtigsten Anwendungen und Unterschiede dieser Prozesse zu entdecken.

disclosure là gì

1. the act of making something known or the fact that is made known: 2. the…

jewelry là gì

1. decorative objects worn on your clothes or body that are usually made from…

at stake là gì

stake /ˈsteɪk/