destination là gì

/,desti'neiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Nơi gửi cho tới, điểm trả cho tới, điểm lên đường tới
Sự dự định; mục tiêu dự định

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

điểm đích

Giải mến VN: Trong tương tác không khí, điểm đích là địa điểm kết giục của chuyến du ngoạn. Ví dụ, một siêu thị hoặc một cơ sở điểm tuy nhiên người tiêu dùng hoậưc nhân viên cấp dưới tiếp cận. Các điểm đích được màn trình diễn tựa như các trung tâm vô lớp mạng, hoặc tựa như các điểm vô lớp đối tượng người dùng điểm, và tựa như các điểm nhãn vô lớp đối tượng người dùng vùng.

Điện tử & viễn thông

điểm đến
destination point (ofa signal message)
điểm cho tới của báo hiệu
destination point (ofa signal message)
điểm cho tới của thông báo
destination point code
mã điểm đến
signaling destination point (No.6)
điểm cho tới của báo hiệu số 6

Điện

nơi gửi

Kỹ thuật công cộng

bia
đích

Giải mến VN: Bản ghi, tệp tin cẩn, tư liệu, hoặc đĩa tuy nhiên vấn đề được sao chép hoặc dịch chuyển vô đó; ngược với mối cung cấp.

Bạn đang xem: destination là gì

Xem thêm: defrost là gì

close DeSTination (CLSDST)
đích cho tới ở ngay sát, đích gần
DAF (destinationaddress field)
trường vị trí đích
DAF (destinationaddress field)
vùng vị trí đích
DCT (DestinationControl Table)
bảng tinh chỉnh đích
destination address
địa chỉ đích
Destination Address (LAN) (DA)
địa chỉ đích, vị trí điểm cho tới (LAN)
destination address field (DAF)
trường vị trí đích
Destination Address Field (DAF)
trường vị trí đích đến
destination address field (DAF)
vùng vị trí đích
destination code
mã đích
destination control Table (DCT)
bảng tinh chỉnh đích
destination directory
thư mục đích
destination document
tài liệu đích
destination drive
ổ đĩa đích
destination drive
ổ đích
Destination End Station (ATM) (DES)
trạm cuối phía đích
Destination End System (DES)
hệ thống đầu cuối đích
destination exchange
tổng đài đích
destination field
trường đích vùng biến
Destination Field (DF)
trường đích
destination file
tệp tin cẩn đích
Destination Hardware Address (DHA)
địa chỉ Hartware phía đích
Destination ID (DID)
nhận dạng đích
destination index
chỉ số đích
destination logical unit (DLU)
đơn vị lôgic đích
destination logical unit (DLU)
thiết bị logic đích
Destination MAC (DMAC)
MAC điểm đích
Destination MAC address (DA)
địa chỉ đích MAC
destination node
nút đích
destination point code
mã điểm đích
Destination Point Code (DPC)
mã điểm đích
destination program name (DPN)
tên công tác đích
destination queue
hàng đích
destination queue
hàng đợi đích
Destination Reference (DD)
tham chiếu điểm đích
Destination Reference (DR)
tham chiếu điểm đích
Destination Reference (DST-REF)
tham chiếu điểm đích
destination service access point (DSAP)
điểm truy vấn công ty đích
Destination Service Access Point (DSAP)
điểm truy nhập công ty đích
Destination Signal Identifier (DSID)
phần tử nhận dạng tín hiệu đích
destination station
trạm đích
Destination Sub - area Address Field (DSAF)
trường vị trí vùng con cái đích
destination sub-area field (DASF)
trường vùng con cái đích
destination system
hệ thống đích
destination time
thời gian giảo cho tới đích
destination vector table (DVT)
bảng vecto đích
DLU (destinationlogical unit)
đơn vị lôgic đích
DLU (destinationlogical unit)
thiết bị logic đích
DPN (destinationprogram name)
tên công tác đích
DSAF (destinationsubarea field)
trường vùng con cái đích
DSAP (destinationservice access point)
điểm truy vấn công ty đích
DVT (destinationvector table)
bảng vectơ đích
extra-partition destination
đích ngoài phần chia
Fixed Destination Call (FDC)
cuộc gọi cho tới đích cố định
International Multiple Destination Television Connection (IMDTC)
kết nối truyền hình nhiều điểm đích quốc tế
internodal destination queue
hàng đợi đích liên nút
LAN Destination (LD)
đích của LAN
local destination
đích viên bộ
logical destination
đích lôgic
Multiple Destination (MU)
nhiều đích đến
National Destination code (NDC)
mã đích quốc gia
Origin/Destination Address Assignor Indicator (ODAI)
bộ thông tư gán vị trí gốc/đích
preset destination mode
chế phỏng đích được lập trước
remote destination
đích ở xa
routing by destination
sự quyết định tuyến theo đòi đích
routing by destination
sự tạo ra đàng truyền theo đòi đích
secondary destination
đích cho tới loại cấp
Virtual Destination (ATM) (VD)
đích ảo
nơi đến

Giải mến VN: Bản ghi, tệp tin cẩn, tư liệu, hoặc đĩa tuy nhiên vấn đề được sao chép hoặc dịch chuyển vô đó; ngược với mối cung cấp.

Kinh tế

cảng đến
agreed port of destination
cảng cho tới thỏa thuận
alteration of destination
sự thay cho thay đổi cảng đến
change of destination
đổi cảng đến
change of destination
sự thay cho thay đổi cảng cho tới (của tàu)
final port of destination
cảng cho tới cuối cùng
named port of destination
cảng cho tới chỉ định
optional destination
cảng cho tới tùy chọn
cảng mục đích
điểm đến
destination attraction
sức bú của điểm đến
final destination
điểm cho tới cuối cùng
freight payable at destination
vo (do mặt mày mua) cần trả bên trên điểm đến
outward destination
cực điểm đến
ultimate destination
điểm cho tới sau cùng
nơi đến

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aim , ambition , design , kết thúc , harbor , haven , intention , journey’s kết thúc , landing-place , object , objective , purpose , resting-place , station , stop , target , terminal , terminus , fate , goal , terminus ad quem

Từ trái khoáy nghĩa