devastating là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to devastate
Phân kể từ hiện tại tại devastating
Phân kể từ quá khứ devastated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại devastate devastate hoặc devastatest¹ devastates hoặc devastateth¹ devastate devastate devastate
Quá khứ devastated devastated hoặc devastatedst¹ devastated devastated devastated devastated
Tương lai will/shall² devastate will/shall devastate hoặc wilt/shalt¹ devastate will/shall devastate will/shall devastate will/shall devastate will/shall devastate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại devastate devastate hoặc devastatest¹ devastate devastate devastate devastate
Quá khứ devastated devastated devastated devastated devastated devastated
Tương lai were to devastate hoặc should devastate were to devastate hoặc should devastate were to devastate hoặc should devastate were to devastate hoặc should devastate were to devastate hoặc should devastate were to devastate hoặc should devastate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại devastate let’s devastate devastate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.