devotion là gì

/di'vouʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự tận tình, sự nhiệt tình, sự nhiệt tình, sự tận tuỵ, sự trở nên tâm
Sự hiến dưng, sự hiến thân
Lòng sùng đạo, lòng sùng đạo; sự sùng bái
( số nhiều) câu nói. cầu nguyện; kinh cầu nguyện

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adherence , adoration , affection , allegiance , ardor , attachment , consecration , constancy , dedication , deference , devotedness , devotement , devoutness , earnestness , enthusiasm , faithfulness , fealty , fervor , fidelity , fondness , intensity , love , observance , passion , piety , reverence , sanctity , service , sincerity , spirituality , worship , zeal , liking , loyalty , pietism , piousness , religionism , religiosity , religiousness , commitment , fanaticism , fetishism , hero worship , holiness , idolatry , infatuation , prayer , religion , veneration , zealotry

Từ trái khoáy nghĩa