fine đọc tiếng anh là gì

fine

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: fine đọc tiếng anh là gì

UK/faɪn/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/faɪn/

  • /f/ as in fish
  • // as in eye
  • /n/ as in name
  • /f/ as in fish
  • // as in eye
  • /n/ as in name