gấu tiếng anh là gì

bear

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: gấu tiếng anh là gì

UK/beər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ber/

  • /b/ as in book
  • // as in hair
  • /b/ as in book
  • /e/ as in head
  • /r/ as in run