go back on là gì

go back on something | Từ điển Anh Mỹ

phrasal verb with go verb

us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ɡoʊ/

present tense goes | present participle going | past tense went us/went/ | past participle gone us/ɡɔn, ɡɑn/

Xem thêm: weaning là gì

to fail to tát keep a promise, or to tát change a decision or agreement:

Xem thêm: i là gì trong tiếng anh

Jason is totally unreliable and always goes back on his word.

Bạn đang xem: go back on là gì

(Định nghĩa của go back on something kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)