justice là gì

/'ʤʌstis/

Thông dụng

Danh từ

Sự công bằng
in justice to lớn somebody
để sở hữu thái chừng vô tư so với ai
Luật pháp và sự thực ganh đua luật pháp; công lý; tư pháp
court of justice
toà án công lý
to bring somebody to lớn justice
đem ai rời khỏi toà, truy tố ai rời khỏi toà
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) quan liêu toà; thẩm phán

Cấu trúc từ

High Court of Justice
toà án tối cao
to vì thế justice to lớn something
biết hương thụ (biết Reviews đúng) loại gì
he did justice to lớn the dinner
anh tao hương thụ bữa tiệc một cơ hội ngon lành
to vì thế oneself justice
làm xứng với tài năng của mình; dốc không còn tài năng nhằm thao tác làm việc gì
Ministry of Justice
Sở Tư Pháp

Chuyên ngành

Xây dựng

công lý

Kinh tế

chính nghĩa
công bình
công chính
công lý
natural justice
công lý tự động nhiên
hợp lý
quan tòa
denial of justice
sự kể từ chối xét xử (của quan liêu tòa)
quyền tài phán
thẩm phán
justice of the peace
thẩm phán tòa hòa giải
tư pháp
administration of justice
sự xét xử tư pháp
xét xử

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
amends , appeal , authority , authorization , charter , code , compensation , consideration , constitutionality , correction , credo , creed , decree , due process , equity , evenness , fair play , fair treatment , hearing , honesty , impartiality , integrity , judicatory , judicature , justness , law , legality , legalization , legal process , legitimacy , litigation , penalty , reasonableness , recompense , rectitude , redress , reparation , review , right , rule , sanction , sentence , square khuyến mãi , truth , chancellor , court , judge , magistrate , umpire * , detachment , disinterest , disinterestedness , dispassion , dispassionateness , equitableness , fair-mindedness , impartialness , nonpartisanship , objectiveness , objectivity , jurisprudent , jurist , justice of the peace , atonement , fairness , quity , righteousness , virtue

Từ trái ngược nghĩa