lesson đọc là gì

lesson

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: lesson đọc là gì

UK/ˈles.ən/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈles.ən/

  • /l/ as in look
  • /e/ as in head
  • /s/ as in say
  • /ən/ as in sudden
  • /l/ as in look
  • /e/ as in head
  • /s/ as in say
  • /ən/ as in sudden