listen là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to listen
Phân kể từ hiện tại tại listening
Phân kể từ vượt lên trên khứ listened
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại listen listen hoặc listenest¹ listens hoặc listeneth¹ listen listen listen
Quá khứ listened listened hoặc listenedst¹ listened listened listened listened
Tương lai will/shall² listen will/shall listen hoặc wilt/shalt¹ listen will/shall listen will/shall listen will/shall listen will/shall listen
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại listen listen hoặc listenest¹ listen listen listen listen
Quá khứ listened listened listened listened listened listened
Tương lai were to listen hoặc should listen were to listen hoặc should listen were to listen hoặc should listen were to listen hoặc should listen were to listen hoặc should listen were to listen hoặc should listen
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại listen let’s listen listen
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.