loom là gì

/luːm/

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Máy tết, sườn cửi

Dệt may

khung cửi
nonautomatic loom
khung cửi ko tự động động
nonautomatic loom
khung cửi thủ công
máy dệt

Điện

ống loom

Giải mến VN: Ống vì thế sắt kẽm kim loại đàn hồi được dùng để làm quấn những chạc, tạo ra tăng sự cơ hội năng lượng điện và sự bảo đảm an toàn.

Kỹ thuật công cộng

bóng mờ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
approach , await , be at hand , become visible , be coming , be forthcoming , be imminent , be in the cards , be in the wind , be near , break through , brew , bulk , come forth , come into view , come on , come on the scene , dawn , dominate , emanate , emerge , figure , gather , lỗ over , hover , impend , impress , issue , lower , trang điểm , menace , mount , near , overhang , overshadow , overtop , portend , rear , rise , seem huge , seem large , show , soar , stand out , take shape , threaten , top , tower , materialize , appear , hulk , implement , machine , weave

Bạn đang xem: loom là gì

Xem thêm: old nghĩa là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ