masquerade là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to masquerade
Phân kể từ hiện tại tại masquerading
Phân kể từ quá khứ masqueraded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại masquerade masquerade hoặc masqueradest¹ masquerades hoặc masqueradeth¹ masquerade masquerade masquerade
Quá khứ masqueraded masqueraded hoặc masqueradedst¹ masqueraded masqueraded masqueraded masqueraded
Tương lai will/shall² masquerade will/shall masquerade hoặc wilt/shalt¹ masquerade will/shall masquerade will/shall masquerade will/shall masquerade will/shall masquerade
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại masquerade masquerade hoặc masqueradest¹ masquerade masquerade masquerade masquerade
Quá khứ masqueraded masqueraded masqueraded masqueraded masqueraded masqueraded
Tương lai were to masquerade hoặc should masquerade were to masquerade hoặc should masquerade were to masquerade hoặc should masquerade were to masquerade hoặc should masquerade were to masquerade hoặc should masquerade were to masquerade hoặc should masquerade
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại masquerade let’s masquerade masquerade
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.