observation là gì

/obzә:'vei∫(ә)n/

Thông dụng

Danh từ

Sự để ý, sự theo đòi dõi
be under observation
bị theo đòi dõi kỹ càng
keep sb under observation
theo dõi ai một cơ hội cẩn thận
take an observation
sự xác lập toạ chừng theo đòi chừng cao mặt mũi trời
observation post
trạm quan lại sát
Khả năng để ý, năng lượng quan lại sát
a man of no observation
người không tồn tại năng lượng quan lại sát
Lời phán xét, điều để ý được, điều nhận thấy
Lời bình phẩm
(quân sự) sự để ý, sự theo đòi dõi

Chuyên ngành

Toán & tin

(thống kê ) sự để ý, sự quan lại trắc
extreme observation
giá trị để ý biên
incomplete observation
quan sát ko lênh láng đủ
statistical observation
quan sát thống kê

Cơ - Điện tử

Sự để ý, sự quan lại trắc

Cơ khí & công trình

sự đo ngầm

Hóa học tập & vật liệu

sự đo ngắm

Xây dựng

sự coi đo

Kỹ thuật công cộng

quan sát
chance observation
sự để ý ngẫu nhiên
Committee on Earth Observation Satellites (CEOS)
ủy ban về vệ tinh nghịch để ý trái khoáy đất
cost of observation
giá trở thành quan lại sát
double-theodolite observation
máy để ý kinh vĩ kép
Earth Observation (EO)
quan sát trái khoáy đất
earth observation satellite
vệ tinh nghịch để ý trái khoáy đất
Earth Observation Satellite (EOSAT)
vệ tinh nghịch để ý trái khoáy đất
Earth observation satellite-EOS
vệ tinh nghịch để ý trái khoáy đất
Earth Resources Observation Satellite (EROS)
vệ tinh nghịch để ý khoáng sản trái khoáy đất
extreme observation
giá trị để ý biên
incomplete observation
quan sát ko lênh láng đủ
indirect observation
sự để ý con gián tiếp
Intelligent Guide to lớn Earth ObServation (IGEOS)
chỉ dẫn mưu trí về để ý trái khoáy khu đất thông minh
meteorological observation set
máy để ý khí tượng
observation (al) error
sai số quan lại sát
observation grid
lưới quan lại sát
observation hole
lỗ quan lại sát
observation location
nơi quan lại sát
observation of the sag of a beam
sự để ý chừng võng của dầm
observation office
đài quan lại sát
observation panel
bảng quan lại sát
observation panel
cửa quan lại sát
observation panel
panô để ý được
observation period
giai đoạn quan lại sát
observation satellite
vệ tinh nghịch quan lại sát
observation spillover
tràn tín hiệu quan lại sát
observation telephone
điện thoại quan lại sát
observation tower
chòi quan lại sát
observation well
giếng quan lại sát
PCO: point of control and observation
điểm để ý và điều khiển
point of observation
điểm quan lại sát
Radio Atmospheric Observation Balloon (RAOB)
khinh khí cầu để ý tầng khí quyển vị vô tuyến
radio echo observation
quan sát vô tuyến phản xạ
random observation method
phương pháp để ý ngẫu nhiên
REMote Observation System (REMOBS)
hệ thống để ý kể từ xa
statistical observation
quan sát thống kê
sự chụp ảnh
sự đo vẽ
sự quan lại sát
chance observation
sự để ý ngẫu nhiên
indirect observation
sự để ý con gián tiếp
observation of the sag of a beam
sự để ý chừng võng của dầm
sự quan lại trắc
coastal observation
sự quan lại trắc bờ biển
conditioned observation s observation
sự quan lại trắc quy ước
field observation
sự quan lại trắc bên trên chỗ
field observation
sự quan lại trắc thực địa
outdoor observation
sự quan lại trắc ngoài trời
settlement observation
sự quan lại trắc rún (nền)
stage observation
sự quan lại trắc nấc nước
stationary observation
sự quan lại trắc tĩnh tại
tidal observation
sự quan lại trắc triều
visual observation
sự quan lại trắc vị mắt
water level observation
sự quan lại trắc nấc nước
sự theo đòi dõi

Kinh tế

việc quan lại sát

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ascertainment , kiểm tra , cognition , cognizance , conclusion , consideration , detection , estimation , examination , experience , heedfulness , information , inspection , investigation , knowledge , mark , measurement , mind , monitoring , note , notice , noticing , once-over * , overlook , perception , probe , recognizing , regard , remark , research , review , tìm kiếm , study , supervision , surveillance , view , watching , annotation , catch phrase , comeback , commentary , crack * , finding , mention , mouthful * , obiter dictum , opinion , pronouncement , reflection , saying , say ví , thought , utterance , wisecrack , attention , espial , heed , observance , scrutiny , autopsy , comment , discovery , survey

Từ trái khoáy nghĩa