overrated là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to overrate
Phân kể từ hiện nay tại overrating
Phân kể từ quá khứ overrated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại overrate overrate hoặc overratest¹ overrates hoặc overrateth¹ overrate overrate overrate
Quá khứ overrated overrated hoặc overratedst¹ overrated overrated overrated overrated
Tương lai will/shall² overrate will/shall overrate hoặc wilt/shalt¹ overrate will/shall overrate will/shall overrate will/shall overrate will/shall overrate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại overrate overrate hoặc overratest¹ overrate overrate overrate overrate
Quá khứ overrated overrated overrated overrated overrated overrated
Tương lai were to overrate hoặc should overrate were to overrate hoặc should overrate were to overrate hoặc should overrate were to overrate hoặc should overrate were to overrate hoặc should overrate were to overrate hoặc should overrate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại overrate let’s overrate overrate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.