perennial là gì

/pə´renjəl/

Thông dụng

Tính từ

Tồn bên trên mãi mãi, vĩnh viễn; bất diệt
Luôn luôn luôn tái mét diễn
a perennial problem
một yếu tố cứ trở cút quay về mãi
a perennial complaints
những điều than thở phiền cứ nhắc cút nói lại mãi
Có xung quanh năm, kéo dãn dài xung quanh năm; chảy xung quanh năm (dòng suối)
Lưu niên, sinh sống lâu năm
a perennial plant
cây lâu năm

Danh từ

(thực vật học) cây lưu niên, cây lâu năm
hardy perennials
những cây nhiều năm Chịu đựng giá tốt rét

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
abiding , annual , ceaseless , chronic , constant , continual , continuing , deathless , durable , eternal , everlasting , immortal , imperishable , incessant , inveterate , lasting , lifelong , long-lasting , long-lived , longstanding , never-ending , old , perdurable , permanent , persistent , recurrent , seasonal , sustained , unceasing , unchanging , undying , unfailing , uninterrupted , yearlong , yearly , enduring , long-standing , changeless , fixed , geophyte , perpetual , plant , timeless

Từ ngược nghĩa