registered là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to register
Phân kể từ hiện nay tại registering
Phân kể từ quá khứ registered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại register register hoặc registerest¹ registers hoặc registereth¹ register register register
Quá khứ registered registered hoặc registeredst¹ registered registered registered registered
Tương lai will/shall² register will/shall register hoặc wilt/shalt¹ register will/shall register will/shall register will/shall register will/shall register
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại register register hoặc registerest¹ register register register register
Quá khứ registered registered registered registered registered registered
Tương lai were to register hoặc should register were to register hoặc should register were to register hoặc should register were to register hoặc should register were to register hoặc should register were to register hoặc should register
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại register let’s register register
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.