rent là gì

/rent/

Thông dụng

Danh từ

Sự mướn mướn

Danh từ

Chỗ rách rưới (ở quần áo); sơ hở (ở đám mây); khe lá
Chỗ nẻ, kẽ nứt (ở mặt mũi đất), khe núi
(nghĩa bóng) sự phân ly, sự phân tách rẽ (trong một đảng...)
Tiền mướn (nhà, đất); tô
rent in kind
tô bởi vì hiện nay vật
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự mướn mướn
(từ lóng) sự cướp tách bóc, sự cướp đoạt
for rent
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) đã có sẵn mang lại thuê

Ngoại động từ

Cho mướn (nhà, đất); mang lại ghép thu tô (ruộng đất)
to rent a house to lớn someone
cho ai mướn nhà
Thuê (nhà, đất); cày nộp tô (ruộng đất)
lost of poor peasant had to lớn rent land
nhiều dân cày túng bấn trước đó nên cày ruộng nộp tô
Bắt fake chi phí thuế, bắt nộp tô
to rent one's tenant high
bắt người mướn giá bán chi phí mướn cao
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mang lại mướn (cái gì)

Nội động từ

(được) mang lại thuê
this building rents at $1,000d a year
toà mái ấm này mang lại mướn với giá bán 1000 đô một năm

Thời quá khứ & động tính kể từ quá khứ của .rend

Chuyên ngành

Toán & tin

(thống kê ) tô
land rent
(toán kinh tế tài chính ) địa tô

Hóa học tập & vật liệu

sự mướn (nhà, đất)

Xây dựng

cho thuê
low-rent housing
nhà mang lại mướn rẻ rúng tiền
rent restriction
sự giới hạn mang lại thuê
khe mặt mũi cắt
tiền mướn nhà
rent taxes
thuế chi phí mướn nhà

Kỹ thuật cộng đồng

khe núi
khe nứt
đường nứt
lãi suất
sự đứt gãy
thuế
low-rent housing
nhà mang lại mướn rẻ rúng tiền
rent a house
thuê nhà
rent restriction
sự giới hạn mang lại thuê
rent taxes
thuế chi phí mướn nhà

Kinh tế

địa tô
sự mướn
sự thuê
house rent
sự mướn nhà
thuê được
economic rent
tiền mướn được ra quyết định bởi vì thị ngôi trường mang lại thuê
tiền mướn
tiền mướn đất
tiền thuê
accommodation rent
tiền mướn (đất) phụ trội
accommodation rent
tiền mướn phụ trội (đất...)
accrued rent
tiền mướn nên tính
adequate rent
tiền mướn mến đáng
arrears of rent
tiền mướn còn thiếu
back rent
tiền mướn còn thiếu
commercial rent
tiền mướn thương mại
contractual rent
tiền mướn ăn ý đồng
contractual rent
tiền mướn theo đòi ăn ý đồng
dead rent
tiền mướn chết
dead rent
tiền mướn cố định
differential rent
tiền mướn sai biệt
differential rent
tiền mướn sai biệt (theo loại đất)
economic rent
tiền mướn được ra quyết định bởi vì thị ngôi trường mang lại thuê
economic rent
tiền mướn giá bán rẻ
fair rent
tiền mướn nên chăng
godown rent
tiền mướn kho
ground rent
tiền mướn đất
implicit rent
tiền mướn ẩn
imputed rent
tiền mướn ẩn tàng
imputed rent
tiền mướn nên quy vào
lease rent
tiền mướn đất
mining rent
tiền mướn mỏ
nominal rent
tiền mướn vô nghĩa
prepaid rent
tiền mướn trả trước
pure economic rent
tiền mướn kinh tế tài chính thuần túy
pure economic rent
tô, chi phí thuế kinh tế tài chính thuần túy
quarter's rent
tiền mướn phụ thân tháng
quarter's rent
tiền mướn một quý
quasi rent (quasi-rent)
tiền mướn quá mức
quasi-rent
gần như chi phí thuê
quasi-rent
như thể chi phí thuê
rack-rent
đòi bắt nên Chịu chi phí mướn quá cao
rack-rent
đòi, bắt nên Chịu chi phí mướn quá cao
rack-rent
tiền mướn hạn chế cổ
rack-rent
tiền mướn quá cao
rack-rent
tổng số chi phí thuê
rent charge
tiền mướn đất
rent charge
tiền mướn khu đất (vĩnh viễn tuy nhiên hoàn toàn có thể mang lại lại)
rent control
sự trấn áp tô kim, chi phí mướn nhà
rent expense
chi phí chi phí thuê
rent freeze
hãm chi phí mướn nhà
rent freeze
hạn lăm le chi phí thuê
rent freeze
sự hạn lăm le chi phí thuê
rent increase
nâng cao chi phí thuê
rent of mine
tiền mướn mỏ
rent on movable estate
tiền mướn động sản
rent on real estate
tiền mướn bất động đậy sản
rent rebate
sự hoàn trả chi phí thuê
rent receipt
biên lai chi phí thuê
rent received in advance
tiền mướn nhận trước
rent regulation
quy lăm le chi phí thuê
rent restriction
giới hạn chi phí thuê
rent roll
sổ (thu tiền) thuê
rent-roll
sổ thu chi phí thuê
royalty rent
tiền mướn mỏ
scarcity rent
tiền mướn khan hiếm
situation rent
tiền mướn vị trí tốt
sleeping rent
tiền mướn cố định
term's rent
tiền mướn phụ thân mon (một lần)
term's rent
tiền mướn trả từng kỳ
token rent
tiền mướn trả nhằm thực hiện bằng
tiền mướn đất
accommodation rent
tiền mướn (đất) phụ trội
rent charge
tiền mướn khu đất (vĩnh viễn tuy nhiên hoàn toàn có thể mang lại lại)
tiền tô
tô kim
tô tức

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
hire , lease , payment , rental , tariff , breach , break , chink , cleavage , crack , discord , dissension , division , faction , fissure , flaw , fracture , gash , hole , perforation , rift , rip , rupture , schism , slash , slit , tatter , tear , lập cập , alienation , disaffection , estrangement , split
verb
allow the use of , borrow , charter , contract , engage , hire , lease , lend , let , loan , make available , put on loan , sublet , take it , dues , income , payment , profit , revenue , share , sublease , toll

Từ ngược nghĩa