represent là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to represent
Phân kể từ hiện tại tại representing
Phân kể từ vượt lên trên khứ represented
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại represent represent hoặc representest¹ represents hoặc representeth¹ represent represent represent
Quá khứ represented represented hoặc representedst¹ represented represented represented represented
Tương lai will/shall² represent will/shall represent hoặc wilt/shalt¹ represent will/shall represent will/shall represent will/shall represent will/shall represent
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại represent represent hoặc representest¹ represent represent represent represent
Quá khứ represented represented represented represented represented represented
Tương lai were to represent hoặc should represent were to represent hoặc should represent were to represent hoặc should represent were to represent hoặc should represent were to represent hoặc should represent were to represent hoặc should represent
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại represent let’s represent represent
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.