sách giáo khoa tiếng anh lớp 8

Sách giáo khoa tiếng anh 8

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng anh 8 gồm 16 Units: Units 1 My friends Units 2 Making arrangements Units 3 At home Units 4 Our past Units 5 Study habits Units 6 The young pioneers club Units 7 My neighborhood Units 8 Country life and city life Units 9 A first-aid course Units 10 Recycling Units 11 Traveling around Viet Nam Units 12 A vacation abroad Units 13 Festivals Units 14 Wonders of the world Units 15 Computers Units 16 Inventions Glossary
MỤC LỤC

 • Units 1 My friends
 • Units 2 Making arrangements
 • Units 3 At home
 • Units 4 Our past
 • Units 5 Study habits
 • Units 6 The young pioneers club
 • Units 7 My neighborhood
 • Units 8 Country life and city life
 • Units 9 A first-aid course
 • Units 10 Recycling
 • Units 11 Traveling around Viet Nam
 • Units 12 A vacation abroad
 • Units 13 Festivals
 • Units 14 Wonders of the world
 • Units 15 Computers
 • Units 16 Inventions
 • Glossary

Bạn đang xem: sách giáo khoa tiếng anh lớp 8

 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 8

Xem thêm: lemme là gì

 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 8 Mới

Xem thêm: go down with là gì

 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Mới
  • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8 Tập 2