số 13 tiếng anh đọc là gì

Trong giờ anh thì số kiểm đếm là phần nhưng mà những bạn phải lưu giữ tương đương cần học tập gần như là trước tiên. Tất nhiên, nhiều khi các bạn lại quên rơi rụng cơ hội ghi chép, cơ hội hiểu của những số kiểm đếm vô giờ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta lưu giữ lại vài ba kỹ năng và kiến thức về số kiểm đếm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 13 giờ anh là gì và cơ hội hiểu số 13 vô giờ anh ra làm sao.

Số 13 giờ anh là gì
Số 13 giờ anh là gì

Số 13 giờ anh là thirteen, phiên âm hiểu là /θɜːˈtiːn/

Bạn đang xem: số 13 tiếng anh đọc là gì

Thirteen /θɜːˈtiːn/

https://viendantochoc.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/Thirteen.mp3

Xem thêm: lot nghĩa là gì

Số kiểm đếm vô giờ anh khá dễ nhìn đọc nên các bạn chỉ việc coi cơ hội vạc âm chuẩn chỉnh của kể từ thirteen phía trên rồi hiểu theo gót là được. Nếu mình muốn hiểu kể từ thirteen chuẩn chỉnh hơn thì rất có thể coi phiên âm của số 13 kết phù hợp với cơ hội hiểu chuẩn chỉnh nhằm hiểu. Cách hiểu phiên âm bạn cũng có thể xem thêm nội dung bài viết Cách hiểu phiên âm giờ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Xem thêm: jewelry là gì

Lưu ý: Có một Note nhỏ vô cơ hội dùng số 13, đấy là số kiểm đếm nên ko sử dụng Khi nói đến loại hạng hoặc số trật tự. Khi dùng để làm chỉ loại hạng hoặc trật tự thì số 13 sẽ có được cơ hội ghi chép và cơ hội hiểu không giống. Các các bạn xem thêm thêm thắt nội dung bài viết cơ hội hiểu số trật tự vô giờ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Số 13 giờ anh là gì
Số 13 giờ anh là gì

Xem thêm thắt những số không giống vô giờ anh

Sau Khi vẫn biết số 13 giờ anh là gì, bạn cũng có thể xem thêm một vài ba số kiểm đếm không giống vô giờ anh nhé. lõi đâu cũng đều có số các bạn đang được mong muốn tìm hiểu thì sao.

 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Three /θriː/: số 3
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Seventy-six /ˈsev.ən.ti sɪks/: số 76
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Ten /ten/: số 10
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Two /tuː/: số 2
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44

Như vậy, nếu như khách hàng vướng mắc số 13 giờ anh là gì thì câu vấn đáp vô cùng đơn giản và giản dị, số 13 vô giờ anh ghi chép là thirteen, phiên âm hiểu là /θɜːˈtiːn/. Cách hiểu của số này khá đơn giản và giản dị song về kiểu cách dùng thì các bạn cũng nên Note một ít. Khi nói đến loại hạng hoặc trật tự sẽ có được cơ hội ghi chép và hiểu không giống, ko sử dụng là thirteen hoặc number thirteen.