speak là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈspik/
Hoa Kỳ[ˈspik]

Nội động từ[sửa]

speak nội động kể từ spoke, (từ cổ,nghĩa cổ) spake; spoken /ˈspik/

Xem thêm: magnitude là gì

Bạn đang xem: speak là gì

 1. Nói.
  to learn lớn speak — tập dượt nói
 2. Nói với, thủ thỉ, thưa lên.
  I will speak lớn him about it — tôi tiếp tục thủ thỉ với anh tao về yếu tố đó
  actions speak louder than thở words — việc thực hiện thưa lên nhiều hơn thế nữa tiếng nói
 3. Phát biểu, biểu diễn thuyết, hiểu biểu diễn văn (ở hội nghị).
 4. Sủa (chó).
 5. Nổ (súng).
 6. Kêu (nhạc khí).
 7. Giống như thực, nom tương tự như thực.
  this portrait speaks — tấm hình tựa như thật

Ngoại động từ[sửa]

speak ngoại động từ /ˈspik/

 1. Nói (một loại tiếng).
  he can speak English — nó thưa được giờ Anh
 2. Nói, thưa lên.
  to speak the truth — thưa sự thật
 3. Nói rõ rệt, chứng minh.
  this speaks him generous — vấn đề đó chứng minh anh tao rộng lớn lượng
 4. (Hàng hải) Gọi, thủ thỉ với (tàu thuỷ... vì chưng rađiô).

Thành ngữ[sửa]

 • to speak at: Ám chỉ (ai).
 • to speak for:
  1. Biện hộ mang đến (ai).
  2. Là người vạc ngôn (của ai).
  3. Nói rõ rệt, chứng tỏ mang đến.
   that speaks much for your courage — vấn đề đó phân tích lòng mạnh mẽ của anh
 • to speak of:
  1. Nói về, kể đến; viết lách cho tới.
   nothing lớn speak of — chẳng với gì xứng đáng nói
 • to speak out:
  1. Nói lớn, thưa rộng lớn.
  2. Nói trực tiếp, nói toạc móng heo chủ kiến của tôi.
   to speak out one's mind — nghĩ về sao thưa vậy
 • to speak to:
  1. Nói về (điều gì) (với ai).
  2. Khẳng quyết định (điều gì).
   I can speak lớn his having been there — tôi rất có thể xác định là anh tao với cho tới đó
 • to speak up:
  1. Nói to ra thêm.
  2. Nói trực tiếp, nói toạc móng heo chủ kiến của tôi.
 • so lớn speak: Xem So
 • to speak lượt thích a book: Xem Book
 • to speak someone fair: Xem Fair
 • to speak volumes for: Xem Volume
 • to speak without book: Nói ko cần thiết sách, ghi nhớ tuy nhiên tâm sự.

Tham khảo[sửa]

 • "speak". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)