spell đọc là gì

spell

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: spell đọc là gì

UK/spel/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/spel/

  • /s/ as in say
  • /p/ as in pen
  • /e/ as in head
  • /l/ as in look
  • /s/ as in say
  • /p/ as in pen
  • /e/ as in head
  • /l/ as in look