spite là gì

/spait/

Thông dụng

Danh từ

Sự giẫn dữ, sự ko vị lòng
to have a spite against someone
giận ai
Sự thù oán ân oán, sự thù oán hận; ông tơ hận thù; sự ác ý
to vì thế something from (in, out of) pure spite
làm việc gì trọn vẹn vì như thế thù oán hằn
in spite of
mặc dù; bất chấp; ko điểm xỉa tới; không biến thành ngăn trở

Ngoại động từ

Làm không dễ chịu, quấy nhiễu, trêu gan, xúc phạm (ai) vì như thế ác ý
he did it lớn spite me
hắn thực hiện như vậy nhằm trêu tức tôi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
animosity , antipathy , bad blood * , contempt , despite , enmity , gall , grudge , harsh feeling , hate , hatred , ill will , malevolence , malice , maliciousness , malignity , peeve , pique , rancor , resentment , revenge , spitefulness , spleen , umbrage , vengeance , vengefulness , venom , vindictiveness , despitefulness , malignancy , meanness , nastiness , poisonousness , venomousness , viciousness
verb
annoy , begrudge , beset , crab , cramp style , discomfit , gall , get even * , grudge , hốc up * , harass , harm , injure , louse up , needle , nettle , persecute , pique , provoke , put out * , upset the hãng apple cart , vex , animosity , contempt , dislike , enmity , envy , hatred , hostility , humiliate , hurt , malevolence , malice , malignity , offend , rancor , resentment , revenge , vengeance , venom

Từ trái khoáy nghĩa