sữa chua tiếng anh là gì

yogurt

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: sữa chua tiếng anh là gì

UK/ˈjɒg.ət/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈjoʊ.gɚt/

  • /j/ as in yes
  • /ɒ/ as in sock
  • /g/ as in give
  • /ə/ as in above
  • /t/ as in town
  • /j/ as in yes
  • // as in nose
  • /g/ as in give
  • /ɚ/ as in mother
  • /t/ as in town