terrified là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to terrify
Phân kể từ hiện tại tại terrifying
Phân kể từ quá khứ terrified
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại terrify terrify hoặc terrifiest¹ terrifies hoặc terrifieth¹ terrify terrify terrify
Quá khứ terrified terrified hoặc terrifiedst¹ terrified terrified terrified terrified
Tương lai will/shall² terrify will/shall terrify hoặc wilt/shalt¹ terrify will/shall terrify will/shall terrify will/shall terrify will/shall terrify
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại terrify terrify hoặc terrifiest¹ terrify terrify terrify terrify
Quá khứ terrified terrified terrified terrified terrified terrified
Tương lai were to terrify hoặc should terrify were to terrify hoặc should terrify were to terrify hoặc should terrify were to terrify hoặc should terrify were to terrify hoặc should terrify were to terrify hoặc should terrify
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại terrify let’s terrify terrify
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.