thú vị trong tiếng anh là gì

interesting

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: thú vị trong tiếng anh là gì

UK/ˈɪn.tres.tɪŋ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈɪn.trɪ.stɪŋ/

 • /ɪ/ as in ship
 • /n/ as in name
 • /t/ as in town
 • /r/ as in run
 • /e/ as in head
 • /s/ as in say
 • /t/ as in town
 • /ɪ/ as in ship
 • /ŋ/ as in sing
 • /ɪ/ as in ship
 • /n/ as in name
 • /t/ as in town
 • /r/ as in run
 • /ɪ/ as in ship
 • /s/ as in say
 • /t/ as in town
 • /ɪ/ as in ship
 • /ŋ/ as in sing