tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục violet

1 Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì?

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là yêu cầu đủ điều kiện để thi công chức hoặc cán bộ, công chức, viên chức muốn thi nâng ngạch. Đồng thời cũng là cơ sở; điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn nâng lương.

Đối tượng học chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Đối tượng học chứng chỉ đa dạng bao gồm: Công chức, viên chức hoặc tương đương. 

Bạn đang xem: tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục violet

 • Những người chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. 
 • Công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương.
 • Công chức, viên chức ngạch cán sự hoặc tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên..
chứng chỉ chuyên viên quản lý nhà nước
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Điều kiện học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2022

Điều kiện theo học lớp chuyên viên

Theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo) quy định về chương trình học, điều kiện học lớp chuyên viên. Theo đó điều kiện học lớp chuyên viên phải đáp ứng yếu tố:

 • Nộp hồ sơ, lệ phí học đúng thời hạn.
 • Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên viên.
 • Có đủ thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương 6 năm trở lên.

Điều kiện cấp chứng chỉ chuyên viên

Sau khi theo học lớp bồi dưỡng chứng chỉ chuyên viên, các thí sinh đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, quy định của đơn vị bồi dưỡng sẽ được cấp chứng chỉ.

 • Tham gia học đầy đủ khóa bồi dưỡng chứng chỉ chuyên viên.
 • Tổng điểm các môn thi đạt từ 5 điểm trở lên tính theo thang điểm 10.

Xem thêm: Quy định mới nhất về tiêu chuẩn viên chức ngạch chuyên viên

Chứng chỉ chuyên viên có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được cấp bởi các trường do Bộ giáo dục quy định. Bằng được cấp không ghi thời hạn. Chứng chỉ quản lý nhà nước có thời hạn sử dụng lâu dài, trên phạm vi toàn quốc cho tới khi Bộ có những thay đổi mới.

Học lớp chuyên viên ở đâu ?

Các trường được cấp chứng chỉ chuyên viên, cơ sở đào tạo và nghiên cứu được quyền in và cấp chứng chỉ theo thẩm quyền được giao, đảm bảo mẫu chứng chỉ đúng quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 01/2018/TT-BNV. Bạn có thể tham khảo học lớp chuyên viên ở các trường sau:

Học viện quản lý giáo dục: Đây là một trong số những trường được cấp các chứng chỉ quản lý nhà nước hàng đầu Việt Nam. Các khóa học mà trường học viện quản lý giáo dục cấp bao gồm: 

 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.
 • Chương trình nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước trong hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu.
 • Chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao.

Chứng chỉ chuyên viên Đại học nội vụ: Trường Đại học Nội Vụ thuộc Bộ Nội Vụ; đây là trong số những đơn vị uy tín, đủ điều kiện tổ chức thi các chứng chỉ quản lý nhà nước. Bao gồm: Chứng chỉ chuyên viên; chứng chỉ chuyên viên chính… 

Học viện hành chính quốc gia: Với đơn vị nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đa dạng các khóa học. Bao gồm các khóa cấp chứng chỉ quản lý nhà nước: 

 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;
 • Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương; ngạch chuyên viên và tương đương; ngạch chuyên viên chính và tương đương;
 • Chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao.

2 Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Khung chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên do Bộ Nội Vụ quy định.

Mục đích chung của khóa học quản lý nhà nước

 • Khóa học cung cấp kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc. Đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.
 • Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Chứng chỉ chuyên viên Học viện Hành chính

Nội dung chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo).

Khối lượng kiến thức và thời gian lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên bao gồm: 

 • PHẦN I: NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC – Gồm 08 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo, với tổng thời lượng là 108 tiết;
 • PHẦN II: KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC –  Gồm 01 chuyên đề giảng dạy, báo cáo, ôn tập, kiểm tra, với tổng thời lượng là 36 tiết
 • PHẦN III: NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN – Gồm 07 chuyên đề, ôn tập, kiểm tra với tổng thời lượng là 122 tiết.
 • PHẦN IV: KẾT THÚC KHÓA HỌC – Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận tình huống, bế giảng: 54 tiết.

Chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo.

Tổng thời gian bồi dưỡng là 8 tuần (40 ngày làm việc) với tổng thời lượng là 320 tiết (8 tuần x 5 ngày/tuần x8 tiết/ngày)

Cấu trúc chương trình đào tạo chứng chỉ chuyên viên: 

Phần I

KIẾN THỨC CHUNG

STT
Chuyên đề, hoạt động
Số tiết
Lý thuyết Thảo luận, thực hành Tổng
1 Nhà nước trong hệ thống chính trị 8 4 12
2 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 8 4 12
3 Công vụ, công chức 8 4 12
4 Đạo đức công vụ 8 4 12
5 Thủ tục hành chính nhà nước 8 4 12
6 Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước 8 4 12
7 Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 8 4 12
8 Cải cách hành chính nhà nước 8 4 12
9 Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương 8 4 12
Tổng 72 36 108

Phần II

Xem thêm: old nghĩa là gì

KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

STT
Chuyên đề, hoạt động
Số tiết
Lý thuyết Thảo luận, thực hành Tổng
1 Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 8 4 12
2 Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam 8 4 12
3 Ôn tập 8
4 Kiểm tra (lần 1) 4
Tổng 16 8 36

Phần III

CÁC KỸ NĂNG

STT
Chuyên đề
Số tiết
Lý thuyết Thảo luận, thực hành Tổng
1 Kỹ năng quản lý thời gian 4 12 16
2 Kỹ năng giao tiếp hành chính 4 12 16
3 Kỹ năng làm việc nhóm 4 12 16
4 Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin 4 12 16
5 Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ 4 12 16
6 Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 12 16
7 Kỹ năng viết báo cáo 4 12 16
8 Ôn tập 8
9 Kiểm tra (lần 2) 2
Tổng 28 84 122

Phần IV

KHAI GIẢNG, ĐI THỰC TẾ, VIẾT TIỂU LUẬN, BẾ GIẢNG

STT Hoạt động Số tiết
1 Khai giảng 2
2 Đi thực tế 16
3 Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống 4
4 Viết tiểu luận tình huống 30
5 Bế giảng 2
Tổng số 54

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

3 Tuyển sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2022

Đối tượng học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 • Đối tượng học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 2022 dành cho tất cả các bạn có nhu cầu tham gia học.

Thời gian học:

 • Khóa học kéo dài 6 – 8 tuần.
 • Từ 19:30-21:00 các ngày trong tuần và T7-CN

Hình thức học:

 •  Học offline & online qua phần mềm Trans, Google meet

Lớp bồi dưỡng chuyên viên học trực tuyến thông qua phần mềm. Phù hợp với tất cả mọi đối tượng. Dù ở bất kỳ ở đâu bạn cũng đều có thể tham gia khóa học. Đăng ký lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên TPHCM bằng hình thức học trực tuyến vừa tiết kiệm thời gian, chi phí…

Hồ sơ thủ tục đăng ký học lớp quản lý nhà nước

 • 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu quy định).
 • 01 Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu có).
 • 01 Bằng tốt nghiệp cao nhất photo công chứng.
 • 01 quyết định lương gần nhất hoặc quyết định tuyển dụng, hoặc hợp đồng lao động còn thời hạn công chứng.
 • 03 ảnh chân dung mới chụp, kích cỡ 3x4cm (ghi rõ thông tin sau ảnh).
 • 01 Chứng minh photo công chứng.

Thời gian nộp hồ sơ chứng chỉ chuyên viên: 

 • Bắt đầu nhận Hồ sơ: từ nay đến hết ngày khai giảng.

Học phí:

 • Khóa học chuyên viên: 2.800.000đ
 • Khóa học chuyên viên chính: 3.200.000đ

Lịch Khai giảng:

 • Liên tục các tháng trong năm.
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Mọi chi tiết về khóa luyện thi cấp chứng chỉ chuyên viên quý anh/ chị học viên vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Công ty cổ phần giáo dục Liên Việt:

Địa chỉ:

Xem thêm: jewelry là gì

 • Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
 • Số 1 ngõ 87 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Số 352 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Q10, TPHCM

Hotline: 0965 973 553

Website: www.viendantochoc.org.vn

Xem thêm: Câu hỏi thi bồi dưỡng ngạch chuyên viên