tính chất chia hết của một tổng

Giải bài xích tập luyện bài xích 10 tính hóa học phân tách không còn của một tổng. Hướng dẫn giải bài xích tập luyện 83, 84, 85, 86 trang 35, 36 SGK toán lướp 6 tập luyện 1. Nhắc lại lý thuyết về mối liên hệ phân tách không còn, đặc thù 1 và đặc thù 2.

Lý thuyết Bài 10 Tính hóa học phân tách không còn của một tổng

1. Nhắc lại về mối liên hệ phân tách hết

Số bất ngờ a phân tách không còn cho tới số bất ngờ b ≠ 0 nếu như đem một vài bất ngờ k sao cho tới a = b . k.

Bạn đang xem: tính chất chia hết của một tổng

– Kí hiệu a phân tách không còn cho tới b tự a ⋮ b

– Kí hiệu a ko phân tách không còn cho tới b tự a ⋮̸ b

Nếu a ⋮ b và b ⋮ c thì a ⋮ c

Ví dụ:

8 phân tách không còn cho tới 2, kí hiệu là: 8 ⋮ 2

8 ko phân tách không còn cho tới 3, kí hiệu là: 8 ⋮̸ 3

8 phân tách không còn cho tới 4 và 4 phân tách không còn cho tới 2 thì 8 phân tách không còn cho tới 2.

2. Tính hóa học 1

Nếu toàn bộ những số hạng của một tổng đều phân tách không còn cho tới nằm trong một vài thì tổng phân tách không còn cho tới số cơ.

Nếu a ⋮ m, b ⋮ m, c ⋮ m  (a + b + c) ⋮ m.

Ví dụ: 8 ⋮ 2, 6 ⋮ 2, 4 ⋮ 2 (8 + 6 + 4) ⋮ 2

Chú ý:

– Kí hiệu ⇒ được hiểu là suy đi ra hoặc kéo bám theo.

– Ta rất có thể viết a + b ⋮ m hoặc  (a + b) ⋮ m đều được.

– Nếu a > b, a và b đều phân tách không còn cho tới nằm trong một vài thì hiệu a – b cũng phân tách không còn cho tới số cơ.

a ⋮ m, b ⋮ m  (a – b) ⋮ m.

3. Tính hóa học 2

Nếu vô tổng đem một vài hạng ko phân tách không còn cho tới số bất ngờ m, còn những số hạng không giống đều phân tách không còn cho tới m thì tổng này vẫn ko phân tách không còn cho tới m

Nếu a ⋮ m, b ⋮ m, c ⋮̸  m  (a + b + c) ⋮̸ m

Ví dụ: 8 ⋮ 2, 6 ⋮ 2, 5 ⋮̸ 2 (8 + 6 + 5) ⋮̸ 2

Chú ý:

– Tương tự động so với một hiệu cũng vậy: Nếu a ⋮ m, b ⋮̸ m  (a – b)  ⋮̸ m

– Một tổng phân tách không còn cho tới một vài bất ngờ tuy nhiên những số hạng của tổng ko nhất thiết rất cần phải phân tách không còn cho tới số cơ. Điều cơ đồng nghĩa với việc vô một tổng nếu như chỉ mất một vài hạng ko phân tách không còn cho tới một vài, còn những số hạng không giống đều phân tách không còn thì chắc chắn rằng tổng cơ ko phân tách không còn cho tới số cơ. Nhưng nếu như vô tổng đem tới nhì số hạng trở lên trên ko phân tách không còn cho tới một vài, thì tổng vẫn đang còn năng lực phân tách không còn cho tới số cơ.

Trả lời nói thắc mắc bài xích 10 trang 34 SGK toán lớp 6 tập luyện 1

Câu căn vặn 1 trang 34 SGK toán lớp 6 tập luyện 1

a) Viết nhì số phân tách không còn cho tới 6. Tổng của bọn chúng đem phân tách không còn cho tới 6 không?

b) Viết nhì số phân tách không còn cho tới 7. Tổng của bọn chúng đem phân tách không còn cho tới 7 không?

Giải:

Ta đem thật nhiều số phân tách không còn cho tới 6 và 7. Ta rất có thể lựa chọn tùy từng ý mong muốn.

a) Hai số phân tách không còn cho tới 6 là 12 và 24.

Và 12 + 24 = 36 cũng phân tách không còn cho tới 6.

b) Hai số phân tách không còn cho tới 7 là 21 và 35.

Và 21 + 35 = 56 cũng phân tách không còn cho tới 7.

Trả lời nói thắc mắc 2 trang 35 SGK toán lớp 6 tập luyện 1

a) Viết nhì số vô cơ đem một vài ko phân tách không còn cho tới 4, số sót lại phân tách không còn cho tới 4. Tổng của bọn chúng đem phân tách không còn cho tới 4 ko ?

b) Viết nhì số vô cơ đem một vài ko phân tách không còn cho tới 5, số sót lại phân tách không còn cho tới 5. Tổng của bọn chúng đem phân tách không còn cho tới 5 ko ?

Giải:

Ta cũng có thể có thật nhiều số đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của vấn đề. Ta lựa chọn tùy từng từng người nhé.

a) Số ko phân tách không còn cho tới 4 là 13

Số phân tách không còn cho tới 4 là 32

Và 13 + 32 = 45 ko phân tách không còn cho tới 4.

b) Số ko phân tách không còn cho tới 5 là 57

Số phân tách không còn cho tới 5 là 75

Xem thêm: Những cách thắt dây giày Nike Air Max chuẩn nhất bạn nên biết

Và 57 + 75 = 132 ko phân tách không còn cho tới 5.

Trả lời nói thắc mắc 3 trang 35 SGK toán lớp 6 tập luyện 1

Không tính những tổng, những hiệu, xét coi những tổng, những hiệu sau đem phân tách không còn cho tới 8 không:

80 + 16;                80 – 16;

80 + 12;                80 – 12;

32 + 40 + 24;        32 + 40 + 12.

Giải:

Vì 80 ⋮ 8 và 16 ⋮ 8 ⇒ 80 + 16 ⋮ 8

Vì 80 ⋮ 8 và 16 ⋮ 8 ⇒ 80 – 16 ⋮ 8

Vì 80 ⋮ 8 và 12 ko phân tách không còn cho tới 8 ⇒ 80 + 12 ko phân tách không còn cho tới 8

Vì 80 ⋮ 8 và 12 ko phân tách không còn cho tới 8 ⇒ 80 – 12 ko phân tách không còn cho tới 8

Vì 32 ⋮ 8 , 40 ⋮ 8 và 24 ⋮ 8 ⇒ 32 + 40 + 24 ⋮ 8

Vì 32 ⋮ 8, 40 ⋮ 8 và 12 ko phân tách không còn cho tới 8 ⇒ 32 + 40 + 12 ko phân tách không còn cho tới 8.

Trả lời nói thắc mắc 4 trang 35 SGK toán lớp 6 tập luyện 1

Cho ví dụ nhì số a và b vô cơ a ko phân tách không còn cho tới 3, b ko phân tách không còn cho tới 3 tuy nhiên a + b phân tách không còn cho tới 3.

Giải:

Ta đem số a ko phân tách không còn cho tới 3 là 7

Số b ko phân tách không còn cho tới 3 là 11

Tổng a + b = 7 + 11 = 18 phân tách không còn cho tới 3.

Giải bài xích tập luyện trang 35, 36 SGK Toán 6 – tập luyện 1

Bài 83 trang 35 SGK Toán 6 – tập luyện 1

Áp dụng đặc thù phân tách không còn, xét coi từng tổng sau đem phân tách không còn cho tới 8 không:

a) 48 + 56;                                     b) 80 + 17.

Giải:

a) Vì 48 ⋮ 8, 56 ⋮ 8 nên (48 + 56) ⋮ 8;

b) Vì 80 ⋮ 8, tuy nhiên 17 ⋮̸ 8 nên (80 + 17) ⋮̸ 8;

Bài 84 trang 35 SGK Toán 6 – tập luyện 1

Áp dụng đặc thù phân tách không còn, xét coi hiệu này phân tách không còn cho tới 6:

a) 54 – 36;                                      b) 60 – 14.

Giải:

a) Vì 54 ⋮ 6 và 36 ⋮ 6  nên 54 – 36 ⋮ 6

b) Vì 60 ⋮6 tuy nhiên 14 ⋮̸ 6 nên 60 – 14 ⋮̸ 6

Bài 85 trang 36 SGK Toán 6 – tập luyện 1

Áp dụng đặc thù phân tách không còn, xét coi tổng này phân tách không còn cho tới 7:

a) 35 + 49 + 210;            b) 42 + 50 + 140;              c) 560 + 18 + 3.

Giải: 

a) Vì 35, 49, 210 đều phân tách không còn cho tới 7 nên 35 + 49 + 210 phân tách không còn cho tới 7.

b) Vì 42, 140 phân tách không còn cho tới 7 tuy nhiên 50 ko phân tách không còn cho tới 7 nên 42 + 50 + 140 ko phân tách không còn cho tới 7;

c) Vì 560 và 18 + 3 đều phân tách không còn cho tới 7 nên 560 + 18 + 3 phân tách không còn cho tới 7.

Bài 86 trang 36 SGK Toán 6 – tập luyện 1

Điền lốt “x” vô dù phù hợp trong số câu sau và phân tích và lý giải điều đó:

Câu Đúng Sai
a) 134 . 4 + 16 phân tách không còn cho tới 4.
b) 21 . 8 + 17 phân tách không còn cho tới 8.
c) 3 .100 + 34 phân tách không còn cho tới 6.

Giải:

a) Ta có: 134.4 ⋮ 4; 16 ⋮ 4 ⇒4 + 16 ⋮ 4. Do cơ câu a) đích thị.

b) Ta có: 21.8 ⋮ 8 tuy nhiên 17 ⋮̸ 8, bởi vậy 21.8 + 17 ⋮̸ Vậy câu b) sai.

Xem thêm: question là gì

c) Ta có: 3.100 = 300 ⋮ 6 tuy nhiên 34 ⋮̸ 6 nên 3.100 + 34 ⋮̸ Vậy c) sai.

Ta đem bảng:

Câu Đúng Sai
a) 134 . 4 + 16 phân tách không còn cho tới 4. x s
b) 21 . 8 + 17 phân tách không còn cho tới 8. x
c) 3 .100 + 34 phân tách không còn cho tới 6. x

Bài ghi chép liên quan

  • Giải bài xích tập luyện Luyện tập luyện trang 32, 33 SGK toán lớp 6 tập luyện 1
  • Giải bài xích tập luyện Luyện tập luyện trang 36 SGK Toán lớp 6 tập luyện 1