utilize là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to utilize
Phân kể từ hiện nay tại utilizing
Phân kể từ quá khứ utilized
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại utilize utilize hoặc utilizest¹ utilizes hoặc utilizeth¹ utilize utilize utilize
Quá khứ utilized utilized hoặc utilizedst¹ utilized utilized utilized utilized
Tương lai will/shall² utilize will/shall utilize hoặc wilt/shalt¹ utilize will/shall utilize will/shall utilize will/shall utilize will/shall utilize
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại utilize utilize hoặc utilizest¹ utilize utilize utilize utilize
Quá khứ utilized utilized utilized utilized utilized utilized
Tương lai were to utilize hoặc should utilize were to utilize hoặc should utilize were to utilize hoặc should utilize were to utilize hoặc should utilize were to utilize hoặc should utilize were to utilize hoặc should utilize
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại utilize let’s utilize utilize
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.