who đọc là gì

who

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: who đọc là gì

UK/huː/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/huː/

 • /h/ as in hand
 • // as in blue
 • /h/ as in hand
 • // as in blue

the WHO

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˌdʌb.əl.juː.eɪtʃˈəʊ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˌdʌb.əl.juː.eɪtʃˈoʊ/

 • /d/ as in day
 • /ʌ/ as in cup
 • /b/ as in book
 • /əl/ as in label
 • /j/ as in yes
 • // as in blue
 • // as in day
 • // as in cheese
 • /əʊ/ as in nose
 • /d/ as in day
 • /ʌ/ as in cup
 • /b/ as in book
 • /əl/ as in label
 • /j/ as in yes
 • // as in blue
 • // as in day
 • // as in cheese
 • // as in nose